ALGEMENE VOORWAARDEN FITNESS DOORN

 • Automatische afschrijving geldt alleen voor jaarcontracten. De contributie wordt per maand automatisch afgeschreven van het door u gegeven bank- of gironummer.
 • U dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de contributie. Wanneer de contributie niet of niet tijdig aan  Fitness Doorn is voldaan, zijn wij genoodzaakt om administratiekosten in rekening te brengen.
 • Het is raadzaam vóór het volgen van een training de goedkeuring van een huisarts aan te vragen of zich te laten keuren. (SMA)
 • Fitness Doorn behoudt het recht om prijzen te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf geen rechten worden ontleend. Acties of speciale aanbiedingen zullen nimmer van toepassing zijn op lopende abonnementen. Leden kunnen hier geen rechten aan ontlenen. Oud-leden dienen minstens voor de periode van een jaar niet ingeschreven te hebben gestaan bij Fitness Doorn om gebruik te mogen maken van acties of speciale aanbiedingen.
 • Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn bedraagt ten alle tijde ten minste één maand. Opzegging van uw lidmaatschap dient via het mutatieformulier te geschieden. Na opzegging van uw lidmaatschap kunt u geen aanspraak maken op eerder betaalde inschrijfgelden en contributies.
 • Wanneer uw lidmaatschap langer dan een jaar is opgezegd, dient u bij herinschrijving opnieuw het inschrijfgeld te voldoen
 • Lidmaatschappen van een jaar kunnen tussentijds niet tijdelijk worden stopgezet wegens ziekte, vakantie of enige andere redenen. tijdelijk stopzetten is wel mogelijk bij langdurige afwezigheid door blessure, ongeval of  zwangerschap. Dit dient aan Fitness Doorn medegedeeld te worden door middel van het invullen van een mutatieformulier. Bij twijfel kan Fitness Doorn u om een doktersverklaring vragen. Lidmaatschappen van 3 maanden kunnen maximaal 2 x per jaar en alleen wegens vakantie worden stopgezet.
 • Groepslessen kunnen alleen worden ingehaald binnen de betalingstermijn. De lessen gaan niet door bij minder dan 3 deelnemers. Die deelnemers kunnen dan wel gebruik maken van de faciliteiten van de fitnessruimte.
 • Lidmaatschappen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar; derden kunnen hier dus geen rechten aan ontlenen.
 • Het gebruik maken van de faciliteiten van Fitness Doorn geschiedt geheel voor eigen risico. Fitness Doorn wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van diefstal, ongevallen, brand of enige andere schade tenzij dit is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Fitness Doorn.
 • Leden en/of introducé(e)s geven Fitness Doorn toestemming om fotografische en andersoortige opnames van groepen en individuen te gebruiken voor redactionele- of promotiedoeleinden.
 • Fitness Doorn behoudt het recht de openingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakantie of andere gemotiveerde redenen.
 • Fitness Doorn is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
 • Fitness Doorn houdt zich het recht voor leden die zich niet aan de regels houden de toegang voor een door Fitness Doorn te bepalen periode te ontzeggen. Fitness Doorn behoudt het recht om bij ernstige gevallen van wangedrag en bij herhaaldelijke schendingen van de regels het lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van enige betaling.
 • Achtergelaten kleding of andere eigendommen worden twee maanden bewaard en na deze periode geschonken aan een goed doel.
 • U dient ten alle tijde uw pasje mee te nemen wanneer u komt trainen; zonder pasje heeft u geen toegang tot de activiteiten en faciliteiten. In geval van vermissing dient u tegen betaling van 10 Euro een nieuw pasje aan te schaffen. (Bij de eerste keer zal daarvoor de betaalde borg worden aangewend.)
 • U bent verplicht correcte sportkleding en binnenschoenen te dragen en een handdoek te gebruiken bij het gebruik van de faciliteiten. Dit in verband met de hygiëne.
 • Tijdens de zomerperiode, gedurende de maanden juli en augustus, geldt er voor de groepslessen een aangepast zomerrooster.
 • Wij zijn gesloten tijdens alle christelijke feestdagen, 2 weken tijdens de zomervakantie en 2 weken tijdens de kerstvakantie.